Czy zarząd ROD, w którym ponad 50% członków zostało dokooptowanych ma prawo funkcjonować?

Czy zarząd ROD, w którym ponad 50% członków zostało dokooptowanych ma prawo funkcjonować? - 18.08.2014

Zarząd ROD posiada kompetencje do dokooptowania do swojego składu członka (członków) Związku z danego ogrodu, jeśli jego skład uległ zmniejszeniu. Należy przy tym pamiętać, że liczba dokooptowanych członków nie może przekroczyć 50% jego ustalonego składu liczbowego. Wymóg zasiadania w zarządzie większości osób pochodzących z wyboru zawarty jest w § 48 ust. 2 statutu PZD i jeśli nie zostanie on dochowany w konsekwencji wygasną mandaty wszystkich członków zarządu. Jeśli zaistnieje taka sytuacja , organ wyższego stopnia musi powołać zarząd komisaryczny.
Warto pamiętać przy tej okazji o kompetencji walnego zebrania do dokonania wyborów uzupełniających w sytuacji, gdy zarząd byłby niekompletny, np. składałby się z 4 członków zamiast 5 ustalonych na walnym zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, wówczas członek wybrany w wyborach uzupełniających będzie pochodził z wyboru, co jest istotne dla struktury składu zarządu.

Zofia Rut-Skórzyńska
Wydz. Prezydialny KR PZD

Źródło: KR PZD