Komunikat w sprawie ROD na terenie Miasta Nowego Sącza

Informujemy, iż dnia 23 stycznia 2018 r., Rada Miasta Nowego Sącza podjęła następujące uchwały:

  • nr LI/530/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-38",
  • nr LI/531/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-46",
  • nr LI/532/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-59",
  • nr LI/533/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-60",
  • nr LI/534/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-61",
  • nr LI/529/2018 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz – 40".

Wymienione uchwały dotyczą m. in. terenów, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe, dlatego zwracamy się do działkowców i Zarządów ROD na terenie Nowego Sącza o monitorowanie sprawy, zwłaszcza bieżące śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie internetowej Miasta Nowy Sącz.

Po wyłożeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu będzie możliwość wzięcia udziału w dyskusji publicznej, do czego szczególnie zachęcamy działkowców oraz wszystkie osoby zainteresowane utrzymaniem rodzinnych ogrodów działkowych na terenie Miasta Nowego Sącza. W razie niekorzystnych zapisów w sporządzonych projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prosimy Zarządy ROD i działkowców o składanie stosownych uwag, w celu obrony interesów ROD.

Z uwagi na ważność zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla nienaruszonego funkcjonowania ROD w przyszłości, konieczne jest skoncentrowanie wysiłków wszystkich struktur PZD, zwłaszcza Zarządów ROD i indywidualnych działkowców z terenu Nowego Sącza, dlatego prosimy o potraktowanie sprawy z należytą powagą oraz pozostawanie w stałym kontakcie z Biurem OZM PZD w Nowym Sączu i Krakowie.

OZM PZD w Krakowie

Kategorie: