VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie

W dniu 14 września 2019 roku w Domu Działkowca ROD „Dębniki” w Krakowie odbył się VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie.

1.png

Zjazd otworzyła Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie Pani Janina Oramus witając przybyłych Delegatów, członków ustępujących władz oraz zaproszonych gości. Po wprowadzeniu sztandaru, odśpiewano hymny: Polski oraz PZD.

2.png

3.png

Kolejno Pani Prezes Janina Oramus w sposób szczególny przywitała:
- Pana Dominika Jaśkowca – Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa
- Pana Rafała Komarewicza – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa
- Pana Józefa Noskiego – członka Krajowego Zarządu i Krajowej Rady PZD oraz Prezesa Okręgu Śląskiego PZD
- Panią Ewę Błachut – członka Krajowej Rady PZD
- Panią Monikę Pilzak – pracownika Biura Prawnego Jednostki Krajowej PZD.

Uczczono chwilą ciszy działaczy, którzy w minionej kadencji odeszli: a w szczególności:
-Pana Eugeniusza Wierzbickiego – sekretarza Okręgu w minionej kadencji,
- Pana Edwarda Chrzanowskiego byłego Prezesa OZM PZD w Krakowie,
- Pana Stanisława Wojtachnio członka Okręgowej Rady Małopolskiej,
oraz pozostałych członków władz Okręgu, organów ROD oraz działaczy.

4.png

W ramach wstępu, Pani Prezes Janina Oramus przedstawiła zadania VI Okręgowego Zjazdu Delegatów PZD w Krakowie:
- udokumentowanie jedności i woli walki w obronie istnienia oraz dalszego rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, a w szczególności fundamentów prawnych regulujących ich funkcjonowanie,
- dokonanie oceny naszej działalności w czasie ostatniej kadencji 2015-2019, wskazanie osiągnięć i potknięć oraz wytyczenie na tej podstawie programu do dalszej pracy.
- wybór władz okręgowych, które będą te ważne zadania realizować w obronie ruchu działkowego i rozwoju ogrodów działkowych, w kadencji 2019-2023.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:
5.png
- Pan Dominik Jaśkowiec – Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, który w swym wystąpieniu docenił pracę działkowców, wskazał na konieczność regulacji stanów prawnych nieruchomości zajmowanych przez ROD;

6.png
- Pan Rafał Komarewicz – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, który w ślad za swym przedmówcą również odniósł się do sytuacji działkowców i życzył owocnych obrad;

7.png
- Pan Józef Noski – członek Krajowego Zarządu i Krajowej Rady PZD, Prezes Okręgu Śląskiego PZD, który reprezentował Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego, od którego przekazał pozdrowienia i odczytał wystąpienie;

77.png
- Pani Monika Pilzak – pracownik Biura Prawnego Jednostki Krajowej PZD, która w głównej mierze odniosła się do współpracy z władzami samorządowymi i zaapelowała o wsparcie ROD i działkowców.

Następnie, Pani Prezes Janina Oramus wskazała, iż miniony rok 2019 pociąga za sobą zmiany w organach również w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Wielu członków organów, a w szczególności Prezesów Zarządów ROD, przez wiele lat, z oddaniem sprawowało swoje funkcje działając na rzecz działkowców i Związku. Zasłużeni Prezesi, obecni na Zjeździe, otrzymali dyplomy od Prezesa PZD, które wręczył Pan Prezes Józef Noski.

8.png
9.png
20.png
10.png

Zgodnie z porządkiem Zjazdu, w dalszej części wybrano Przewodniczących Zjazdu: Pana Roberta Czecha oraz II Przewodniczącą Panią Ewę Błachut. Sekretarzem Zjazdu została wybrana Pani Grażyna Grzybowska.

11.png

Do Prezydium Zjazdu zaproszono: członka Krajowego Zarządu PZD – Pana Józefa Noskiego, Prezes Okręgu – Panią Janinę Oramus i I Wiceprezes Okręgu Panią Beatę Bartosz, Sekretarz Okręgu i Zjazdu – Panią Grażynę Grzybowska, Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej Panią Martę Warmuz oraz Przewodniczących Zjazdu.

Po zatwierdzeniu porządku obrad i regulaminu Zjazdu wybrano:
12.png
- Komisję Mandatową w składzie: Pani Maria Czekaj, Pan Marian Urbański, Pan Stanisław Kordeczka, Pan Andrzej Dyczko;

13.png
- Komisję Wyborczą w składzie: Pani Zofia Jędrzejek–Chwastek, Pan Grzegorz Adamczyk, Pani Bogusława Mituniewicz, Pan Krzysztof Brajczewski;

14.png
- Komisję Uchwał i Wniosków: Pani Izabela Jasińska, Pan Tomasz Zacharski, Pani Maria Sowa–Szczecińska, Pani Zofia Mróz.

Następnie referat sprawozdawczo – programowy wygłosiła Pani Prezes Janina Oramus.

15.png

I Wiceprezes Okręgu Pani Beata Bartosz przedstawiła stanowiska, które Okręgowa Rada Małopolska zarekomendowała Zjazdowi do przyjęcia.

16.png

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie wygłosiła Przewodnicząca Pani Marta Warmuz.

Kolejno, Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

W trakcie dyskusji, Delegaci analizowali sytuację Okręgu, a w szczególności zmiany na stanowisku Prezesa Okręgu. Poruszano sprawy dotyczące bieżącej działalności.

VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie podjął 6 uchwał:

1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie za okres kadencji 2015 – 2019;

2. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie z działalności za okres kadencji 2015 – 2019;

3. w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Okręgowemu Zarządowi Małopolskiemu PZD w Krakowie;

4. w sprawie uchwalenia programu działania Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie na następną kadencję;

5. w sprawie ustalenia liczby członków:

a. Okręgowej Rady Małopolskiej PZD w Krakowie – 39 członków

b. Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie – 9 członków

6. w sprawie ustalenia wyników wyborów do Okręgowej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Ponadto VI Okręgowy Zjazd Delegatów PZD w Krakowie przyjął:

1. Stanowisko w sprawie znaczenia rodzinnych ogrodów działkowych dla społeczności miast i współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi,

2. Apel do władz samorządowych o współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie i uwzględnienie rodzinnych ogrodów działkowych w budżetach jednostek terytorialnych,

3. Stanowisko w sprawie nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin,

4. Stanowisko w sprawie zagrożeń dla rodzinnych ogrodów działkowych,

5. Stanowisko w sprawie oświaty ogrodniczej,

6. Stanowisko w sprawie ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań,

7. Stanowisko w sprawie programu rozwoju ROD w województwie małopolskim

8. podziękowanie dla Pana Eugeniusza Kondrackiego, Prezesa Polskiego Związku Działkowców i Krajowej Rady.

17.png

W przerwie Zjazdu odbyły się I posiedzenia organów Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie:

  • Prezesem Okręgu została wybrana Pani Marta Warmuz.
  • I Wiceprezesem wybrano Panią Beatę Bartosz.
  • Wiceprezesem został Pan Robert Czech.
  • Sekretarzem została Pani Ewa Błachut.
  • Skarbnikiem wybrano Panią Zofię Jędrzejek – Chwastek.

W skład Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD w Krakowie weszli ponadto: Pani Anna Kozyra, Pan Stanisław Oszast, Pan Jan Wolak oraz Pan Jan Wołoch.

Na Przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Krakowie została wybrana Pani Ewa Sugier. I Zastępcą została Pani Maria Motloch, Zastępcą Pani Agnieszka Marek, a Sekretarzem Pani Grażyna Grzybowska.

Opracowanie:
Dyrektor biura
Bogusława Krystyjan

Zdjęcia:
Marta Warmuz
Andrzej Dyczko