XII posiedzenie Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Krakowie

W dniu 30.05.2018 roku w siedzibie Okręgu Małopolskiego w Krakowie przy udziale 28 członków Okręgowej Rady PZD w Krakowie, co stanowi 72 %, odbyło się XII plenarne posiedzenie Członków Okręgowej Rady PZD. Posiedzenie Okręgowej Rady Małopolskiej PZD zostało otwarte przez I Wiceprezes Okręgu Małopolskiego PZD, członka Okręgowej Rady Małopolskiego PZD Panią Zofię Mierniczek. Skład Prezydium Okręgowej Rady Małopolskiej PZD kształtował się następująco:
Pani Zofia Mierniczek, I Wiceprezes Okręgu Małopolskiego PZD,
Pan Robert Czech, Wiceprezes Okręgu Małopolskiego PZD,
Pani Ewa Sugier, I Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Małopolskiego Okręgowego Zarządu PZD,
Pani Zofia Mierniczek poinformowała o śmierci Pana Eugeniusza Wierzbickiego Sekretarza Okręgu Małopolskiego PZD. Na wniosek Pani Zofii Mierniczek zebrani uczcili pamięć po zmarłym minutą ciszy.
Prowadząca posiedzenie Pani Zofia Mierniczek poinformowała zebranych o tym, że w dniu 29 maja 2018 r. Pani Ewa Błachut złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Okręgu Małopolskiego PZD. Przewodnicząca posiedzenia Pani Mierniczek udzieliła głosu Pani Ewie Błachut, byłej Prezes Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD. Pani Ewa Błachut podziękowała za wieloletnią, owocną współpracę członkom Okręgowej Rady Małopolskiej PZD i przedstawiła powód swojej rezygnacji jakim jest stan zdrowia.
Następnie dokonano wyboru nowego Prezesa Okręgu Małopolskiego, którym została Pani Zofia Mierniczek oraz I Wiceprezesa, którym wybrano Panią Janinę Oramus. Dokonano również wyboru nowego Sekretarza Okręgu Małopolskiego, którym wybrana została Pani Grażyna Grzybowska.
Obrady w dużej mierze poświęcone zostały przyjęciu zbiorczego sprawozdania finansowego za 2017 rok, Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie, przedstawione przez Główną Księgową Okręgu Panią Annę Hill-Krzyszkowską.
Następnie I Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pani Ewa Sugier dokonała oceny sprawozdania finansowego ROD za rok 2017, stwierdzając ze zostało ono wykonane w sposób rzetelny i prawidłowy.
W kolejnej części plenum pracownicy merytoryczni biura Okręgu Małopolskiego w Krakowie omówili sprawy związane z bieżącą działalnością Okręgu. Sprawy w głównej mierze dotyczyły spraw związanych z RODO, Ustawą Prawo Wodne oraz Budową siedzib dla Zarządów ROD, co przedstawił Starszy Inspektor ds. inwestycji Pan Krzysztof Fall.
Kierownik biura Pani Karolina Baczewska omówiła kwestie związane z podsumowaniem walnych zebrań z terenu Okręgu Małopolskiego PZD, przedstawiła temat związany z bezpieczeństwem na terenach ogrodów działkowych oraz poinformowała o rozpoczęciu prac związanych z powołaniem Ośrodka Finansowo- Księgowego w Okręgu Małopolskim PZD w Krakowie.
Po dyskusji, która to głównie przebiegała w myśl wprowadzenia przepisów o RODO oraz kwestii bezpieczeństwa na terenach ROD, Okręgowa Rada przyjęła uchwały w ilości 8 sztuk.
Po zakończeniu obrad Pani Prezes zakończyła obrady.

Opracowała:
Kierownik Biura OM PZD
w Krakowie
Karolina Baczewska