ozm

Gmina Kraków ogłosiła nabór wniosków w ramach wspierania ROD na rok 2019

Gmina Miejska Kraków ogłosiła nabór wniosków w ramach wspierania rodzinnych ogrodów działkowych na rok 2019.

Dotacją objęte będą zadania obejmujące budowę, modernizację i rozwój infrastruktury ogrodowej na terenie ogólnym rodzinnych ogrodów działkowych prowadzonych przez beneficjentów „Programu wspierania Rodzinnych Ogródków Działkowych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” przyjętego uchwałą nr LII/976/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2016 r.

Komunikat MPO w Krakowie w sprawie zasad segregacji odpadów komunalnych

OZM PZD w Krakowie przypomina, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych. Zmiany te wynikają bezpośrednio z obowiązku dostosowania gminnych przepisów do treści rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) i zostały określone w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków, dostępnym na stronie internetowej MPO Spółka z o.o.

Kategorie: 

Do 1 kwietnia można składać wnioski do Studium dla Miasta Krakowa

Okręg Małopolski PZD w Krakowie przypomina, że do dnia 1 kwietnia 2019 roku można składać wnioski do sporządzanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa.

W związku z tym prosimy zarządy ROD i działkowców o występowanie do Biura Planowania Urzędu Miasta Krakowa o ujęcie rodzinnych ogrodów w Studium jako terenów zieleni działkowej (ZD). Tylko taki zapis umożliwi zachowanie w miejskim krajobrazie rodzinnych ogrodów działkowych w dotychczasowym kształcie.

I Kiermasz Ogrodnictwa dla Działkowców i Sympatyków ROD w Krakowie

Szanowni Działkowcy,

Okręg Małopolski Polskiego Związku Działkowców w Krakowie
oraz
Rodzinny Ogród Działkowy „Dębniki” w Krakowie

serdecznie zapraszają na

„I Kiermasz Ogrodnictwa dla Działkowców i Sympatyków ROD”

Kiermasz odbędzie się dnia 30 marca 2019 roku (sobota) od godziny 10:00 na terenie ROD „Dębniki” w Krakowie ul. Praska 26.

Kategorie: 

OZM PZD przypomina o terminie składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w Krakowie

Okręg Małopolski PZD w Krakowie przypomina zarządom ROD położonych na terenie Krakowa o konieczności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Termin składania deklaracji DR upływa dni 15 marca. Równocześnie z deklaracją prosimy o złożenie wniosku o odroczenie płatności lub rozłożenia płatności na raty, którego druk zamieszczamy poniżej do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że do Prezydenta Miasta Krakowa wysłane zostało pismo z prośbą o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie opłaty na raty. Skan pisma zamieszczamy w załączniku poniżej.

Kategorie: 

Termin przekazywania przez ROD sprawozdań i preliminarzy finansowych upływa 31 marca

Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2019 roku zobowiązał zarządy ROD do przekazania sprawozdań finansowych z a 2018 rok i preliminarzy finansowych na 2019 rok w terminie do 31 marca 2019 r.

Poniżej publikujemy uchwały w tej sprawie.

Kategorie: 

Zaproszenie na spotkanie stowarzyszeń i organizacji ogrodowych 01.03.2019 r.

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Pan Dominik Jaśkowiec zaprasza Panią Prezes Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie wraz z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych na spotkanie organizacji i stowarzyszeń ogrodowych, które odbędzie się 1 marca 2019 r. o godz. 16:00 w Sali Portretowej w Magistracie, przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Podczas spotkania omówione zostaną następujące tematy:

RODO w komisjach rewizyjnych ROD

Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD w Krakowie zwraca się do wszystkich przewodniczących Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie z prośbą o zapoznanie się z uchwałami w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w ślad za Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego, zwanym potocznie RODO. Uchwały te będą omówione na najbliższym szkoleniu aktywu Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie.

Sprostowanie artykułu z Gazety Wyborczej o zagospodarowaniu okolic Błoń Krakowskich

15 stycznia w "Gazecie Wyborczej Kraków" ukazał się artykuł "Szturm developerów. Błonia „opakowane” aparthotelami i knajpami", na końcu którego pojawia się stwierdzenie:

Kategorie: 

ROD „Cichy Kącik” i „Krakus” w Krakowie - pozytywne zakończenie jednej ze spraw roszczeniowych

Rodzinne Ogrody Działkowe „Cichy Kącik” i „Krakus” w Krakowie powstały w latach 60 – tych XX wieku jako przyzakładowe pracownicze ogrody działkowe. Teren na którym istnieją stanowi obecnie współwłasność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków oraz szeregu osób fizycznych i prawnych. Pomimo wielu działań podejmowanych przez Okręgowy Zarząd Małopolski PZD w Krakowie, Zarządy ROD, a także samych działkowców, sytuacja prawna nadal nie została uregulowana, co skutkuje licznymi postępowania roszczeniowymi kierowanymi zarówno wobec Związku, jak i działkowców.

Kategorie: 

ROD „Kościuszki” w Gorlicach – pozytywne zakończenie postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej

Rodzinny Ogród Działkowy „Kościuszki” w Gorlicach powstał w 1980 roku na terenie o powierzchni 5,0287 ha. Ogród liczy 160 działek.

Kategorie: 

Można odbierać zaproszenia na zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2019 r.

OZM PZD w Krakowie informuje, że w sekretariacie biura są do odebrania zaproszenia na zebrania sprawozdawczo-wyborcze ROD w 2019 r.

Prosimy prezesów zarządów ROD o zgłaszanie się w tej sprawie.

Kategorie: 

Trzebinia opracowuje nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Okręg Małopolski w Krakowie informuje, że Burmistrz Miasta Trzebini zawiadomił o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 16 stycznia do 13 lutego 2019 r. (włącznie), w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10 (II piętro, pokój nr 12), w godzinach 09:00-14:00.

Kategorie: 

ROD „Pasternik” w Krakowie – pozytywne zakończenie postępowań roszczeniowych

Rodzinny Ogród Działkowy „Pasternik” w Krakowie powstał w 1982 roku na podstawie decyzji Szefa Wojskowej Inspekcji Architektoniczno – Budowlanej Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa Warszawskiego Okręgu Wojskowego określającej załączniki graficznym przedmiotowy teren, który został przekazany przez Wojskowy Rejonowy Zarząd Kwaterunkowo – Budowlany w Krakowie na rzecz Zarządu Pracowniczych Ogrodów Działkowych „Pasternik” w Krakowie. Protokół zdawczo – odbiorczy spisano w dniu 23 marca 1983 roku. Założono ogród o powierzchni 5,3100 ha i 105 działkach.

Kategorie: 

Projekt ustawy o zmianie ustawy „śmieciowej” wrócił do konsultacji międzyresortowych

Przypominamy, że w dniu 3 września 2018 r. do KR PZD wpłynęło pismo z Ministerstwa Środowiska o zaopiniowanie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw.

KR PZD po dokonaniu analizy prawnej ww. projektu ustawy i po jego konsultacji z Okręgami PZD, w dniu 13.09.2018 r. przekazała do Ministra Środowiska pismo z następującymi uwagami i propozycjami:

Kategorie: 

Strony

Subskrybuj RSS - ozm