porady prawne

Nabycie prawa do działki po zmarłym, samotnym działkowcu (sprawy z dyżurów telefonicznych)

Jak wygląda procedura nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu, który był samotny?
Zgodnie z art. 38 ustawy o ROD, w przypadku śmierci działkowca - niepozostającego w związku małżeńskim (np. kawalera i wdowca), prawo do działki mogą nabyć osoby bliskie tj. dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające z działkowcem w stosunku przysposobienia (art. 2 pkt 8 ustawy o ROD).
W celu nabycia prawa do działki po zmarłym działkowcu jedna z ww. osób powinna:

Prawo do działki w razie śmierci działkowca. Jakich dokumentów nie powinien żądać zarząd ROD

W ostatnim czasie do Krajowej Rady dzwoni coraz więcej osób z zapytaniem, jakie dokumenty powinna złożyć w zarządzie ROD osoba bliska, która chce nabyć prawo do działki po śmierci działkowca. Odpowiedź jest bardzo prosta i wynika bezpośrednio z ustawy o ROD. Osoba bliska po śmierci działkowca składa wniosek o ustanowienie prawa do działki po zmarłym działkowcu, który dla ułatwienia znajduje się na stronie internetowej w zakładce Prawo - Wzory dokumentów.

Przeniesienie prawa do działki

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem.

Skutki nieprzestrzegania regulaminu ROD

Regulamin ROD reguluje najistotniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem ogrodu oraz zagospodarowaniem i korzystaniem z działki. Jest to dokument, który ma dla działkowców duże znaczenie, ponieważ zawiera zasady określające m.in. sposób i miejsce nasadzeń drzew i krzewów oraz lokalizację i wymiary altany. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie ma niestety największy wpływ na negatywne relacje pomiędzy najbliższymi sąsiadami.

Komunikat KR PZD: zmieniają się zasady wycinki drzew i krzewów

W dniu 28 sierpnia br. wchodzą w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Te zasady określono w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej: „ustawą”), która ostatnio została gruntownie zmieniona przez nowelizację z 25 czerwca 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1045). Co ta zmiana oznacza dla działkowców?

Dlaczego nie można zamieszkiwać w ROD?

Temat całorocznego zamieszkiwania w ogrodach działkowych, jak i istnienie i handel ponadnormatywnymi altankami w ROD pojawia się w mediach niczym odgrzewany kotlet co kilka miesięcy. Polski Związek Działkowców wielokrotnie wypowiadał się przeciwko zjawiskom zamieszkiwania i zameldowania na działkach w ROD.

Porady prawne

Porady prawne w zakresie:

  • prawa do działki w ROD
  • przenoszenia praw do działki
  • członkostwa w PZD

będą udzielane w czwartki w godzinach 14:00-15:30 w siedzibie OZM PZD przy ul. Makowskiego 1 w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy.

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ PZD

POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH PRZEZ PZD

Składka członkowska a opłata na zarządzanie

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych opiera się na założeniu, które polega na tym, iż prawo do działki jest niezależne od przynależności organizacyjnej (art. 2 pkt 1 ustawy o ROD). Bowiem na mocy tej ustawy członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym PZD zostało rozdzielone od prawa do działki w ROD. Wynika z tego, że działkowiec nie musi być już członkiem stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD, żeby móc mieć prawo do działki.

Działkowiec nie zapłaci podatku od odszkodowania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach potwierdził utrwalone stanowisko PZD w sprawie opodatkowania odszkodowań dla działkowców z tytułu likwidacji ROD. Od wielu lat Związeku bowiem twierdzi, że przedmiotowe odszkodowania objęte są zwolnieniem podatkowym wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa ta zwalnia bowiem z opodatkowania m.in. te odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustaw, w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Jakich formalności musi dopełnić działkowiec, aby dokonać zamiany działek?

W świetle nowej ustawy o ROD zmieniła się procedura dotycząca zamiany działek. Inaczej wygląda w przypadku zamiany działki na wolną w innym ROD, a inaczej gdy działkowcy chcą się zamienić działkami położonymi zarówno w tym samym, jak i w innych ROD.

Czy zarząd ROD, w którym ponad 50% członków zostało dokooptowanych ma prawo funkcjonować?

Czy zarząd ROD, w którym ponad 50% członków zostało dokooptowanych ma prawo funkcjonować? - 18.08.2014

Czy mogę się zrzec prawa do działki i wskazać osobę bliską jako następcę?

W świetle przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nie ma możliwości zrzeczenia się prawa do działki i wskazania osoby bliskiej jako następcy.

Obecnie, jeśli intencją działkowca jest przekazanie prawa do działki na rzecz osoby bliskiej, powinien zawrzeć z nią umowę przeniesienia prawa do działki, pod warunkiem, iż jest to osoba pełnoletnia. Należy przy tym pamiętać, że umowa ta stanie się skuteczna dopiero wówczas, gdy zostanie zatwierdzona przez zarząd ROD.

Czym różni się przeniesienie praw do działki od ustanowienia opiekuna działki?

1. Nabycie praw do działki

Osoba, na rzecz której zostały przeniesione w drodze umowy, prawa i obowiązki wynikające z prawa do działki (art. 41 ust. 1 ustawy o ROD), czyli tzw. nabywca wstępuje w ogół tychże praw i obowiązków po ustępującym, dotychczasowym działkowcu, czyli zbywcy. W wyniku takiej umowy nabywca uzyskuje tytuł prawny uprawniający go do korzystania z działki, czyli nabywa prawa do działki.

Kto obowiązany jest wpłacić wpisowe? Ile ono wynosi?

Wpisowe wpłaca każdy nowy działkowiec, a więc także osoba bliska, na rzecz której nastąpiło przeniesienie praw do działki lub z którą zawarto umowę dzierżawy działkowej po śmierci działkowca. Wynika to z § 5 ust. 1 Uchwały Nr 5/XVII/2001 Krajowej Rady PZD z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie Funduszu Oświatowego Polskiego Związku Działkowców, zgodnie z którym wpisowe jest opłatą ogrodową obowiązującą wszystkich działkowców oraz z § 70 ust. 1 statutu PZD.

Strony

Subskrybuj RSS - porady prawne