Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

 

 

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2019 rok

przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD

 

W dniach 20-22 lipca 2020 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie ze statutowymi kompetencjami wynikającymi z § 138 pkt 3, 4 i 6 Statutu PZD dokonała badania rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za 2019 rok. 

 

Badanie przeprowadzono w oparciu o:

 

- sporządzone przez Zarządy Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Okręgowe Zarządy PZD sprawozdania finansowe, sprawozdania z Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu Oświatowego PZD, zbadane przez Komisje Rewizyjne ROD i Okręgowe Komisje Rewizyjne PZD,

 

- sprawozdanie finansowe jednostki krajowej PZD, sprawozdanie z Funduszu Rozwoju ROD, Funduszu Oświatowego PZD, Funduszu Samopomocowego PZD, Funduszu Obrony ROD, Funduszu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD oraz Funduszu przeznaczonego na budowę siedzib dla Zarządów ROD zostało zbadane przez organ do tego upoważniony, czyli Krajową Komisję Rewizyjną PZD w dniach 11-13 lutego 2020 roku oraz zatwierdzone Uchwałą Krajowej Rady PZD w dniu 10 czerwca 2020 roku.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców stwierdza, że wszystkie jednostki Związku prowadziły w 2019 roku oszczędną gospodarkę finansową.

 

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku dokonanego badania stwierdziła, że cała działalność prowadzona była z pożytkiem dla działkowców, Rodzinnych Ogrodów Działkowych i Związku a wszystkie przychody i wydatki przedstawione w dokumentach źródłowych są zgodne ze Statutem PZD i rejestrowane zgodnie z obowiązującym z Zasadami Rachunkowości i Zakładowym Planem Kont PZD.

 

W dniu 22 lipca 2020 roku Krajowa Komisja Rewizyjna PZD  podjęła Uchwałę     Nr 2/IV/2020, która w § 2 stwierdza, że „Krajowa Komisja Rewizyjna PZD zgodnie z posiadaną kompetencją zawartą w § 138 pkt.4 Statutu PZD stawia wniosek do Krajowej Rady PZD o przyjęcie rocznego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Działkowców za okres 01.01-31.12.2019 rok i jego zatwierdzenie.”.

 

Przewodnicząca

 

Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

 

inż. Maria Fojt

 

 

Warszawa, dnia 23.07.2020 r.

 

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Informacja o badaniu sprawozdania finansowego PZD za 2019 rok przeprowadzonego przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD 

25 lipca 2020