4. Inne wzory 

3. Wzory wniosków i oświadczeń

1. Wzór wniosku o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

2. Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

3. Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - pobierz

 

4. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu - pobierz

 

5. Wzór wniosku małżonka o zawarcie umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

6. Wzór wniosku o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki w drodze darowizny - pobierz

 

7. Wzór wniosku o złożenie depozytu - pobierz

 

8. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku - pobierz

 

9. Oświadczenie Zarządu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

10. Oświadczenie Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki - pobierz

8. Załącznik do sprawozdania finansowego ROD w zakresie sprawozdania rzeczowego ze zrealizowanej budowy nowej infrastruktury w ROD

 

9. Załącznik do sprawozdania finansowego ROD w zakresie sprawozdania rzeczowego ze zrealizowanych remontów i modernizacji w ROD

 

10. Załącznik do preliminarza finansowego ROD w zakresie planowanej do realizacji budowy nowej infrastruktury w ROD

 

11. Załącznik do preliminarza finansowego ROD w zakresie planowanego do realizacji remontu lub modernizacji infrastruktury
w ROD

 

                                          Dokumenty do punktów (8-11) do pobrania tutaj (wersja edytowalna) oraz tutaj (pdf)

 

12. Wzór uchwały Zarządu ROD w sprawie czasowego zajęcia terenu - pobierz

 

 

1. Wniosek zarządu ROD na walne zebranie członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego - pobierz

 

2. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego/ remontowego - pobierz

 

3. Uchwała walnego zebrania członków PZD w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Samopomocowego - pobierz

 

4. Wniosek zarządu ROD o przyznanie pożyczki z Funduszu Samopomocowego - pobierz

 

5. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie - pobierz

 

6. Wniosek zarządu ROD o przyznanie dotacji na usunięcie zniszczeń w infrastrukturze ROD powstałych na skutek klęski żywiołowej - pobierz

 

7. Wniosek zarządu ROD o włączenie zadania do planu inwestycji - pobierz

5. Druki dokumentów dla ROD dotyczące inwestycji i remontów

1. Wzór umowy darowizny przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

2. Wzór umowy użyczenia - pobierz

 

3. Wzór umowy zamiany praw do działek - pobierz

 

4. Wzór umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem działkowca - pobierz

 

7. Wzór umowy na roboty budowlane - pobierz

 

8. Wzór umowy przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

9. Wzór umowy dzierżawy działkowej - pobierz

2. Wzory umów

1. Wzór sporządzenia uchwały - pobierz

 

2. Wzór uchwały o przyjęcie wniosku ustanowienia praw do działki po zmarłej osobie bliskiej - pobierz

 

3. Wzór uchwały o przyjęcie oświadczenia o ustanowieniu prawa do działki wspólnie ze współmałżonkiem - pobierz

 

4. Wzór uchwały o ustanowieniu prawa do działki - pobierz

 

5. Wzór uchwały dotyczącej wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

6. Wzór uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków PZD - pobierz

 

7. Wzór uchwały w sprawie wygaśnięcia prawa do działki - pobierz

 

8. Wzór uchwały w sprawie wygaśnięcia prawa do działki - przeniesienie praw do działki - pobierz

 

9. Wzór uchwały Zarządu ROD w sprawie czasowego zajęcia terenu - pobierz

 

10.  Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej z zarządem ROD - pobierz

 

11. Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej zawartej w drodze przeniesienia praw do działki z mocy ustawy - pobierz

 

12. Wzór uchwały w sprawie wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej przekształconej z mocy ustawy - pobierz

 

13. Wzór uchwały zarządu ROD w sprawie zawarcia umowy dzierżawy działkowej ze współmałżonkiem - pobierz

 

14. Wzór uchwały o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki – z powodu wskazania przez zarząd ROD innej osoby - pobierz

 

15. Wzór uchwały o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki – z ważnych powodów - pobierz

 

16. Wzór uchwały o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

 

1. Wzory uchwał 

1. Wzór wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej - pobierz

 

2. Wzór oświadczenia Zarządu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki - pobierz

 

3. Wzór pozwu o wydanie działki - pobierz

 

4. Wzór pozwu o nakazanie sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów posadowionych na indywidualnej działce oraz wydanie nieruchomości - pobierz

 

5. Wzór protokołu przekazania działki przez Zarząd - pobierz

 

6. Wzór wezwania do uporządkowania działki - pobierz

 

7. Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty - pobierz

 

8. Wzór ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty przed wypowiedzeniem - pobierz

 

9. Wzór wezwania do wydania działki rodzinnej i podpisania porozumienia dot. rozliczenia się z nasadzeń, urządzeń i obiektów wykonanych zgodnie z prawem - pobierz

 

10. Wzór wypisu z ewidencji działek w ROD - pobierz

 

11. Wzór wykazu nowych działkowców - pobierz

 

12. Protokół zdawczo- odbiorczy - pobierz PDF     

 

13. Uchwała nr 17/XVII/2018 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w zakresie danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD - pobierz

 

14. Zamiana działek - pobierz

 

15. Wzór deklaracji członkowskiej - pobierz

Biblioteczka wzorów dokumentów

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Polski Związek Działkowców 

stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 

Okręg Małopolski w Krakowie