Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie 

KOMUNIKAT

 

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

 

z dnia 1 października 2020 roku

 

W SPRAWIE NISKOOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK Z FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

 

Krajowy Zarząd PZD przypomina o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Powyższą możliwość daje art. 15 zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Ustawa nie zawiera katalogu wydatków, na jakie można przeznaczyć otrzymane środki, jedynie, że pomoc udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19. Z uwagi na działalność statutową pożyczka może być udzielona m.in. na opłacenie podatków, składek, czy kosztów wynajmu lokalu.

 

Jakie są zasady udzielania pożyczki?

 • Pożyczka udzielana jest organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 • Działalność nie może być zawieszona przynajmniej w jednym z wymienionych dni: 29 lutego 2020 r., lub 31 marca 2020 r.

 • Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 000 zł i jest udzielana jednorazowo.

 • Stałe oprocentowanie wynosi 0,005 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP w skali roku.

 • Okres spłaty pożyczki – nie dłużej niż 12 miesięcy.

 • Rozpoczęcie spłaty pożyczki – po trzymiesięcznym okresie karencji.

 • Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, jeśli organizacja będzie prowadziła swoją działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.  

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

 • Wniosek o pożyczkę – dostępny na stronie www.praca.gov.pl. w zakładce Tarcza Antykryzysowa

 • Załącznik do wniosku – „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne w powodu COVID-19”

 • pełnomocnictwo do reprezentacji – pełnomocnictwa dla zarządów ROD wystawiają właściwe terytorialnie okręgi.

 • umowę, której wzór znajduje się na stronie internetowej.

 

Gdzie i jak złożyć dokumenty?

 • Dokumenty należy składać do powiatowego urzędu pracy terytorialnie właściwego ze względu na siedzibę ROD, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora PUP (prosimy zatem o śledzenie stron internetowych urzędów pracy).

 • Dokumenty można składać drogą elektroniczną lub w  formie papierowej.

 

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla organizacji pozarządowej”, które dostępne są na stronie internetowej 

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzda_pozyczki_org/15zzda_zasady_v1_24.06.2020.pdf

        

Wnioski złożyły już m.in. ogrody w okręgu zielonogórskim, opolskim czy pomorskim. Aktualnie czekają one na weryfikację. Zachęcamy zatem i inne zarządy ROD do składania powyższych wniosków.

 

 

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

 

Warszawa, dnia 1 października 2020 r.

 

 

 

Źródło: PZD

 

Copyrights © 2020 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD z dnia 1 października 2020 roku 
W SPRAWIE NISKOOPROCENTOWANYCH POŻYCZEK Z FUNDUSZU PRACY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

01 października 2020