31 sierpnia 2022

Poszukujemy Dyrektora Biura Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie

Copyrights © 2021 by Okręg Małopolski PZD w Krakowie All rights reserved.

Wymagania:

 

 • Wykształcenie wyższe: prawo/administracja/zarządzanie
 • doświadczenie na kierowniczym stanowisku,
 • Znajomość przepisów kodeksu cywilnego, gospodarki gruntami, prawa budowlanego, ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, prawa
  o stowarzyszeniach, ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość bądź szybkie przyswojenie przepisów związkowych (statut PZD, regulamin ROD, uchwały systemowe)
 • Umiejętność sporządzania pism do urzędów itp.
 • Umiejętność przygotowania projektów uchwał i decyzji na posiedzenia organów
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • znajomość obsługi systemów komputerowych
 • dyspozycyjność

 

Warunki pracy:

 

 • samodzielne stanowisko pracy
 • stabilne zatrudnienie umowę o pracę
 • ryczałtowe wynagrodzenie
 • spokojną i miłą atmosferę

 

Obowiązki:

 

 • organizacja pracy biura Okręgowego Zarządu Małopolskiego,
 • zapoznawanie się z wpływającą korespondencją, decydowanie o podejmowanych działaniach i dekretowanie pism do poszczególnych pracowników,
 • nadzorowanie obiegu dokumentów w biurze,
 • kontrola nad wykonywaniem obowiązków przez poszczególnych pracowników,
 • nadzorowanie właściwego i zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania majątku Związku, którym zarządza OZM,
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących pracy Okręgu,
 • sprawdzanie i akceptacja dokumentów finansowych pod względem merytorycznym do realizacji,
 • organizacja posiedzeń Okręgowego Zarządu Małopolskiego PZD i Okręgowej Rady Małopolskiej PZD,
 • reprezentowanie OZM PZD wobec podmiotów zewnętrznych łącznie z członkami OZM PZD,
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń i narad organizowanych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Okręgu Małopolskiego PZD w Krakowie,
 • nadzór nad czynnościami kontrolnymi podejmowanymi przez biuro Okręgu,
 • prowadzenie spraw kadrowych,
 • znajomość RODO.

 

Kontakt: codziennie od pon. pt. w godz. 8.00. 16.00.

 

 • telefonicznie nr 12/638-23-95 lub 12/638-24-63
 • e-mail: malopolski@pzd.pl

 

przesłanie aplikacji z adnotacją o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Małopolski
  w Krakowie przy ul. Makowskiego 1,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji na stanowisko dyrektora biura na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie Okręg Małopolski w Krakowie przy ul. Makowskiego 1,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji ogłoszonej
 • w dniu 1 czerwca 2022 roku do czasu jej zakończenia,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO,
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożność identyfikacji Pani/Pana jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie, dokonania oceny przydatności Pani/Pana do pracy oraz nawiązania z Panią/Panem ewentualnego stosunku pracy,
 • Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Polski Związek Działkowców 
stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Małopolski w Krakowie